ترجمه فوری

سایت ترجمهارتباط، به ارائه خدمات تخصصی ترجمه فوری در ایران و در سرتاسر جهان می پردازد. سایت ترجمه فوری با در اختیار قرار دادن تجربه و دانش مترجمان ما که در  رشته های مختلف دانشگاهی و تجارتی (اعم از تخصصی و غیرتخصصی) این خدمات ترجمه را بصورت تمام وقت و در بیست و چهار ساعت روز در تمامی روزهای هفته را ارائه می دهد.

مترجم فوری

قیمت پایه با تخفیفات ویژه:           قیمت و سفارش

اکسپرس  (ترجمه فوری)
(تا حداکثر 25 صفحه برحسب هر مترجم در روز)  – تحویل یک روزه تا 5000 کلمه-هر 4 ساعت 1000 کلمه (برای هر مترجم)

+ درصد افزوده

ترجمه فوری  در زمانهای بیشتر (خارج نوبت)
  بیش از 48 ساعت (خارج نوبت)
  بین 48 تا 24 ساعت (خارج نوبت)
  بین 24 تا 12 ساعت
  بین 12 تا 4 ساعت
  کمتر از 4 ساعت و همزمان

+ 10  درصد
+ 30 درصد
+ 50 درصد
+ 100 درصد
+ 150 درصد
+ 200 درصد

خدمات ترجمه فوري

برای متون 5000 کلمه ای و بالاتر:

■   در ایام تعطیل، حداقل مدت زمان ترجمه به اضافه 0.5 روز می باشد.

■   به علت دقت در ترجمه سطح طلایی و الماس، به ترتیب خدمات ترجمه فوری کمتر از 24 ساعت ندارند.

■  قیمت پایه با تخفیفات ویژه:           قیمت و سفارش